Het Meerjaren Programma Ontsnippering – Rijkswaterstaat

Door de aanleg van wegen, vaarwegen en spoorwegen zijn de natuurgebieden in Nederland in de afgelopen decennia als het ware versnipperd geraakt. In het wild levende dieren zijn daardoor steeds meer vast komen te zitten in een onnatuurlijk klein leefgebied.

Het MJPO (meerjarenprogramma ontsnippering) zorgt voor ontsnippering van de natuur door het realiseren van o.a. ecoducten, ecoduikers, faunatunnels en makkelijk uittreedbare oevers rondom bestaande rijksinfrastructuur. Zo kunnen bijvoorbeeld wilde zwijnen, otters, herten, dassen, salamanders, kikkers en zelfs vleermuizen weer veilig oversteken. Deze dieren krijgen zo meer leefruimte, toegang tot voedsel en schuilplaatsen en ze vinden makkelijker een geschikte partner. De kans op faunaslachtoffers door aanrijdingen met weg- en treinverkeer of verdrinking neemt ook af.

Rijkswaterstaat en ProRail voeren het MJPO uit, in opdracht van de Rijksoverheid en onder regie van de provincies. Het programma levert daarmee een grote bijdrage aan het Natuurnetwerk Nederland (het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden).

In het najaar is er een congres waarbij het MJPO voor alle betrokkenen en media na 15 jaar de stand van zaken laten zien. Er is veel bereikt. Dit wil men ook visueel naar voren brengen door middel van de vertoning van een film. Naast deze film is er ook behoefte aan een korte versie hiervan die ook communicatief (via social/site etc) gedeeld kan worden.

VideoAgency is door Peter van Apeldoorn van Leene Communicatie gevraagd om deze video te produceren.Bekijk ook